Република България

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИСписък на унифицираните наименования на административните услуги, предлагани от Областна администрация Сливен


ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ
ОА1.1 Съставяне на актове за публична държавна собственост на ведомства, министерства и други формуляр
процедура процедура
ОА1.2 Съставяне на актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и др. за недвижими имоти в/извън регулационните планове на населените места формуляр
процедура процедура
ОА1.3 Съставяне на актове за държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопанските дворове формуляр
процедура процедура
ОА1.4 Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив "Държавна собственост" формуляр
процедура процедура
ОА1.5 Отразяване на промени в обстоятелствата върху съставени актове за държавна собственост формуляр
процедура процедура
ОА1.6 Отбелязване на действия по управлание, и предоставяне на концесия на недвижими имоти в съставените актове за държавна собственост формуляр
процедура процедура
ОА1.7 Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна собственост формуляр
процедура процедура
ОА1.8 Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот формуляр
процедура процедура
ОА1.9 Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост формуляр
процедура процедура
ОА1.10 Издаване на Заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала формуляр
процедура процедура
ОА1.11 Издаване на удостоверения, че имотът е отписан от актовите книги за имотите - държавна собственост формуляр
процедура процедура
ОА1.12 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността формуляр
процедура процедура
Регионално развитие и териториално устройство
ОА2.1 Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение формуляр
процедура процедура
ОА2.2 Издаване на мотивирано предписание за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение формуляр формуляр
процедура процедура
ОА2.3 Разрешаване изработването на план-извадка от Подробен устройствен план формуляр формуляр
процедура процедура
ОА2.4 Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община формуляр формуляр
процедура процедура
ОА2.5 Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община формуляр формуляр
процедура процедура
ОА2.6 Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община формуляр формуляр
процедура процедура
ОА2.7 Одобряване на инвестиционен проект – заснемане на извършен строеж и заснемане за узаконяване формуляр формуляр
процедура процедура
ОА2.8 Ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действие и одобряване на изменения в одобрен инвестиционен проект формуляр формуляр
процедура процедура
ОА2.9 Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива формуляр формуляр
процедура процедура
ОА2.10 Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж формуляр формуляр
процедура процедура
ОА2.11 Презаверяване на разрешение за строеж формуляр формуляр
процедура процедура
ОА2.12 Отразяване на забележка към издадено разрешение за строеж при изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения по ал. 2, т. 5, 6, 7 и 8 от чл. 154 от Закона за устройство на територията формуляр формуляр
процедура процедура
ОА2.13 Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект формуляр формуляр
процедура процедура
ОА2.14 Регистриране на технически паспорт на строеж формуляр формуляр
процедура процедура
ОА2.15 Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж формуляр формуляр
процедура процедура
ОА2.16 Издаване на скици от съхраняваните в архива на областните администрации формуляр формуляр
процедура процедура
ОА2.17 Издаване на удостоверения за обстоятелства по териториалното устройство формуляр формуляр
процедура процедура
Услуги предоставяни от всички администрации
І. Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2) формуляр
процедура процедура
ІІ. Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3) формуляр
процедура процедура
ІІІ. Извършване на консултации  
процедура процедура
ІV. Предоставяне на достъп до обществена информация формуляр
процедура процедура
V. Уточняване на разлики  
процедура процедура
 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508