Република България

Преглед на цялата информация

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СЛИВЕН - ОБЯВА

На основание чл. 19, ал.1 от ЗДС, във връзка с чл.16, ал.2 от ППЗДС и Заповед № РД-11-12-005/11.03.2014 год. на Областен управител от 10:00 часа на 17.04.2014 год. в зала „Георги Данчев” на Областна администрация Сливен, ул.”Д. Добрович” № 3 ще се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост включваща 0,5 кв.м. за монтиране и поддържане на кафе - автомат в помещение, намиращо се под кота нула на Административна делова сграда с идентификатор 67338.551.5.1 на пет етажа, построена в поземлен имот с идентификатор 67338.551.5, АПДС № 4061 от 17.11.2008 г., находящ се в гр. Сливен, ул. Димитър Добрович № 3.

Начална тръжна наемна цена - 23.76 лв. без ДДС и депозит за участие в търга - 25 лв.. В наемната цена не са включени консумативни разходи – електроенергия и други свързани с експлоатацията на кафе-автомата.

Тръжната документация се закупува от счетоводството на Областна администрация, срещу е 48,00 лв. лв. с ДДС, внесени в касата на Областна администрация до 15:00 часа всеки работен ден от 17.03.2014 г. до 14.04.2014г.

Депозитът за участие в търга се превежда по сметка на Областна администрация Сливен при “Общинска банка” АД- клон Сливен, /BIC/ SOMBBGSF, IBAN сметка BG 87 SOMB 9130 33 10126701, всеки работен ден от 17.03.2014 г. до 15:00 часа на 15.04.2014г. Лицата, закупили тръжни документи извършват оглед на имота от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа, всеки работен ден от 17.03.2014г. до 14.04.2014г.

Срок за подаване на документите за участие в търга - всеки работен ден от 17.03.2014г .до 17:30 часа на 15.04.2014г. в Център за административно обслужване на граждани, в сградата на Областна администрация - гр. Сливен, ул. „Димитър Добрович” № 3.

Информация: тел.044 / 616681

 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508