Република България

Преглед на цялата информация

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СЛИВЕН - OБЯВА

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СЛИВЕН

На основание чл. 44 от ЗДС, чл. 42, ал.1 и чл. 43 ал. 1 от ППЗДС и Заповед

№ РД-11-12-006/25.03.2014 г. на Областен управител

ОБЯВЯВА:

Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна държавна собственост, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор 30990.502.178 с площ 2848 кв.м. по КККР на землището на с.Злати войвода, Балнеолечебен курорт Сливенски минерални бани, община Сливен, одобрени със заповед № РД-18-55/28.12.2005 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед № КД-14-20-34/08.02.2010 г. на Началника на СГКК-Сливен. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За санаториум, балнеосанаториум, профилакториум.

Имотът е актуван с АДС № 4340/25.03.2010 г. Начална тръжна цена 68 780 лева без включен ДДС. Депозитът 13756 лв. се превежда по банков път по с/ка на ОА, при „Общинска банка” АД - клон Сливен всеки работен ден от 31.03.2014 г. до 15:00 часа на 29.04.2014 г. Срок за подаване на документи за участие в търга всеки работен ден от 31.03.2014 г. до 17:30 часа на 29.04.2014 г.

Търгът ще се проведе от 10:00 ч. на 30.04.2014 г. в ОА Сливен, ул. ”Д.Добрович” №3.

Закупуване на тръжни документи до 15:00 часа всеки работен ден от 31.03.2014 г. до 28.04.2014 г. включително от счетоводството на ОА срещу сумата от 150 лв.с ДДС. Оглед на имотите се извършва от лицата закупили тръжни документи от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:00 ч. от 31.03.2014 г.. до 28.04.2014 г.

Информация: тел: 044/616216

 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508