Република България

Преглед на цялата информация

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СЛИВЕН - OБЯВА

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СЛИВЕН

На основание чл. 44 от ЗДС, чл. 42, ал.1 и чл. 43 ал. 1 от ППЗДС и Заповед

№ РД-11-12-007/25.03.2014 г. на Областен управител

ОБЯВЯВА:

Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 30990.502.183 по КККР, землище на с.Злати войвода, Балнеолечебен курорт Сливенски минерални бани, община Сливен, одобрени със заповед № РД-18-55/28.12.2005 г. на Изпълнителния директор на АК, изменени със заповед № КД-14-20-588/26.11.2013 г. на Началника на СГКК-Сливен, площ на имота – 3054 кв.м. и на построените в имота сгради: сграда с идентификатор 30990.502.183.2, сграда с идентификатор 30990.502.183.3, Билетна каса на един етаж с площ 12 кв.м., Екранна стена и масивна сграда с площ 52 кв.м, състояща се от две съблекални и два санитарни възела, Сцена с височина 0.80 м.и площ 53 кв.м., Подобрения в имота: масивна ограда с височина два метра и дължина 80 м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За санаториум, балнеосанаториум, профилакториум. По ПУП – план за регулация и застрояване, одобрен с Решение № 367/20.11.2008 г. на Общински съвет-Сливен имотът е УПИ XI, кв.8 с отреждане „За балнеосанаториум”.

Имотът е актуван с АДС № 5344/14.01.2014 г. Начална тръжна цена 73 300 лева без включен ДДС. Депозитът 14 660 лв. се превежда по банков път по с/ка на ОА, при „Общинска банка” АД - клон Сливен всеки работен ден от 31.03.2014 г. до 15:00 часа на 29.04.2014 г. Срок за подаване на документи за участие в търга всеки работен ден от 31.03.2014 г. до 17:30 часа на 29.04.2014 г.

Търгът ще се проведе от 13:00 ч. на 30.04.2014 г. в ОА Сливен, ул. ”Д.Добрович” №3 .

Закупуване на тръжни документи до 15:00 часа всеки работен ден от 31.03.2014 г. до 28.04.2014 г. включително от счетоводството на ОА срещу сумата от 150 лв.с ДДС. Оглед на имотите се извършва от лицата закупили тръжни документи от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:00 ч. от 31.03.2014 г. до 28.04.2014 г.

Информация: тел: 044/616216

 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508