Република България

Преглед на цялата информация

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СЛИВЕН - ОБЯВА ЗА ТЪРГ

На основание чл.44 от ЗДС, чл.42, ал.1 и чл. 43, ал.1 от ППЗДС и

Заповед № РД-11-12-022 от 17.09.2014 г. на Областен управител

О Б Я В Я В А :

Провеждане на търг с тайно надаване за продажба на имот-частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 72165.507.1187 по КККР на гр. Твърдица, одобрени със Заповед РД-18-2/26.02.2010 г., на Изпълнителен директор на АГ, с площ 831 кв.м., ведно с построените в имота сгради с идентификатори: 72165.507.1187.1 със ЗП 52 кв.м., на един етаж и 72165.507.1187.2 със ЗП 207 кв.м., на един етаж. Трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване. Сградите са с начин на трайно ползване: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда.

Имотът е Актуван с АДС № 4356/17.05.2010 г.. Начална тръжна цена 11 794 лв., без включен ДДС. Депозитът 4718 лева се превежда по банков път по сметка на ОА, при „Общинска банка” АД – клон Сливен всеки работен ден от 24.09.2014 г. до 15:00 ч. на 22.10.2014 г.. Срок за подаване на документи за участие в търга всеки работен ден от 24.09.2014 г. до 17:30 ч. на 22.10.2014 г.

Търгът ще се проведе от 10:00 часа на 24.10.2014 г. в ОА Сливен, ул. „Димитър Добрович” № 3.

Закупуване на тръжни документи до 15:00 часа всеки работен ден от 24.09.2014 г. до 21.10.2014 г., включително от счетоводството на ОА срещу сумата от 120 лева с включено ДДС. Оглед на имота се извършва от лицата закупили тръжни документи от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа, всеки работен ден от 24.09.2014 г. до 22.10.2014 г.

Информация: тел.044/616213

 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508