Република България

Преглед на цялата информация

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СЛИВЕН - ОБЯВА

На основание чл. 44 от ЗДС, чл. 42, ал.1, чл. 43 ал. 1 от ППЗДС и Заповед № РД-11-12-009/02.08.2016 г. на областен управител на област Сливен

ОБЯВЯВА:

Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна държавна собственост, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор 72165.506.2199 по КККР на гр. Твърдица, одобрени със Заповед № РД 18-2/26.02.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК с площ 1827 кв.м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект. Имотът е актуван с АДС № 5406/02.02.2015г. Начална тръжна цена 8500,00 лева без включен ДДС. Депозитът 3400,00 лв. се превежда по банков път по сметка на Областна администрация Сливен, при „Общинска банка” АД - клон Сливен, Международен банков идентификационен код /BIC/ SOMBBGSF, IBAN сметка BG 87 SOMB 9130 33 10126701 всеки работен ден от 12.08.2016 г. до 16:00 часа на 08.09.2016 г. Срок за подаване на документи за участие в търга всеки работен ден от 12.08.2016 г. до 17:30 часа на 09.09.2016 г.

Търгът ще се проведе от 10:00 часа на 12.09.2016 г. в заседателната зала на Областна администрация Сливен, ул. ”Д. Добрович” №3.

Закупуване на тръжни документи до 15:00 часа всеки работен ден от 12.08.2016 г. до 08.09.2016 г. от счетоводството на Областна администрация срещу сумата от 120 лв. с ДДС. Оглед на имотите се извършва от лицата закупили тръжни документи от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 15:00 ч. от 12.08.2016 г. до 08.09.2016 г. Информация: тел: 044/616213

 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508