Република България

Преглед на новина

Индикатори за бедност и социално включване в област Сливен (окончателни данни за 2015 г.)

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на общите индикатори е ежегодно провежданото Наблюдение на доходите и условията на живот (EU-SILC).

По окончателни данни от изследването, проведено през 2015 г., линията на бедност общо за страната за 2015 г. е 325.83 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1 585.8 хил. лица или 22.0% от населението на България.

Данните от изследването позволяват изчисляване на линия на бедност за всяка област. Приложен е същият метод както при линията на бедност на национално ниво – 60% от средния общ разполагаем нетен доход на домакинствата в рамките на областта. За 2015 г. в област Сливен размерът на линията на бедност е 255.17 лв. средномесечно на лице от домакинство, като под прага на тази линия е живяло 24.9% от населението на областта.

През 2015 г. най-ниската линия на бедност се наблюдава в областите Кърджали и Пазарджик - съответно 189 и 216 лв., а най-високата - в област София (столица) (504 лв.), следвана от областите Варна (353 лв.) и Перник (352 лв.).

Най-висок е относителният дял на бедните в областите Шумен - 30.6%, Варна - 27.8%, и Пазарджик - 27.5%. Най-нисък е относителният дял на бедните в областите Кюстендил - 11.0%, Силистра - 11.3%, и Габрово - 13.0%.

Спрямо предходната година размерът на линията на бедност за областта се понижава с 15.5%, а относителният дял на бедното население намалява с 5.9 процентни пункта. В областта относителният дял на бедност при мъжете е 25.9%, а при жените – 24.0%. Разликата в равнищата на бедност по пол е 1.9 процентни пункта при 3.8 пункта за страната. В сравнение с предходната година делът на бедност при мъжкото население в област Сливен намалява с 2.5 процентни пункта, а при жените - с 9.1 процентни пункта.

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2015 г. на национално ниво показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери, равнището на бедност се повишава от 22.0% до 28.4%, или с 6.4 процентни пункта, а за област Сливен равнището на бедност се повишава от 24.9% до 37.8% или с 12.9 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност за областта нараства до 48.1% или с 23.2 процентни пункта, а средното равнище на бедност за страната достига 42.9%, отбелязвайки увеличение с 20.9 процентни пункта.

Поляризацията на населението в област Сливен по доход, измерен чрез съотношението на доходите между бедните и богатите слоеве на обществото за 2015 г. показва, че най-бедните 20% в областта имат 8.0 пъти по-нисък доход от най-богатите 20%, като спрямо 2014 г. поляризацията не е толкова силно изразена. Във връзка с поставените цели по ключови сегменти от стратегията „Европа 2020“ от изследването на доходите и условията на живот се изчислява комбиниран показател за регулярен мониторинг на напредъка на страните при изпълнение на националните подцели. Показателят включва лица, живеещи в риск от бедност, с материални лишения и в домакинства на безработни или с нисък интензитет на икономическа активност. За област Сливен индикаторът сочи, че 96.9 хил.лица, или 50.2% от населението на областта се нуждае от специални грижи за справяне с бедността, социалното разслоение и изключването от активна трудова дейност. От тях 46.6 хил. души са мъже, а 50.3 хил. са жени. Спрямо 2014 г. този показател се е повишил с 10.0%.

 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508