Република България

Преглед на новина

Брутен вътрешен продукт и брутна добавена стойност по икономически сектори в област Сливен през 2014 г.

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт/1 (БВП) за област Сливен през 2014 година е 1 147 млн. лв. Това нарежда областта на 17 място в страната. В сравнение с 2013 г. обемът му се е увеличил с 4.3%. Произведения в област Сливен БВП е 1.4% от общият за страната. На човек от населението се падат 5 936 лв. от стойностния обем на показателя.

Създадената през 2014 г. брутна добавена стойност/2 (БДС) в област Сливен възлиза на 996 млн.лв., което е с 5.2% повече спрямо 2013 година.

Добавената стойност реализирана от дейностите в секторът на услугите е 583 млн. лв. и представлява 58.5% от общата БДС за областта. В сравнение с 2013 г. делът й намалява с 2.0 процентни пункта.

Индустриалният сектор увеличава своя обем и относителен дял в БДС за областта спрямо 2013 година. През 2014 г. са реализирани 306 млн. лв. или 30.7%, което е с 2.6% повече спрямо 2013 година.

Относителният дял на аграрния сектор представлява 10.8% от добавената стойност на областта и е в размер на 108 млн. лева. Спрямо 2013 г. бележи спад с 0.6%.

_________

1 Брутният вътрешен продукт по пазарни цени е крайният резултат от производствената дейност на резидентните производствени единици. Той може да се дефинира по три начина:

а) БВП е сума от брутната добавена стойност, създадена от различните институционални сектори или различните отрасли на икономиката, плюс данъците минус субсидиите върху продуктите (които не са разпределени по сектори и отрасли). БВП е балансова позиция в състава на производствената сметка за националната икономика.

б) БВП е сума от категориите крайно използване на продукти и услуги от резидентите институционални единици (фактическо крайно потребление и бруто капиталообразуване) плюс износа на стоки и услуги минус вноса на стоки и услуги.

в) БВП е сума от генерираните доходи в състава на сметка „Формиране на дохода” (компенсация на наетите, данъци върху производството и вноса минус субсидии, брутен опериращ излишък и смесен доход).

 

2 Брутната добавена стойност (БДС) по базисни цени е балансираща позиция в състава на производствената сметка, изчислявана като разлика между произведената брутна продукция по базисни цени (преди начисляването на данъци върху продуктите и услугите, включително субсидиите върху продуктите) и междинните производствени разходи по цени на купувач.

Източник: Отдел „Статистически изследвания - Сливен“ на ТСБ – Югоизток

 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508