Република България

Преглед на новина

Областният управител Татяна Петкова участва в заседанието на Комитета за наблюдение на ОПДУ

На 12.12.2016 г. областният управител Татяна Петкова, в качеството си на член на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление“ /КН на ОПДУ/, участва в петото редовно заседание на комитета. То започна с минута мълчание в памет на жертвите от трагичния инцидент в събота в село Хитрино.

В рамките на заседанието КН на ОПДУ гласува създаването на постоянен подкомитет, който да следи управлението на средствата за неправителствения сектор по приоритетна ос 2 на програмата на стойност 10 млн. евро. Беше решено председател и заместник-председател на подкомитета да бъдат представители на УО на ОПДУ, а членове – съответно неправителствени организации и социално-икономическите партньори от КН на ОПДУ. Предстои Европейската комисия да одобри промяна на текста в самата оперативна програма, предвиждащ изпълнение на мерките за НПО чрез Междинно звено, което да е неправителствена организация, избрана чрез конкурс.

На заседанието присъства Аурелио Сесилио - началник на отдел „България и Румъния” в Главна дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване” на Европейската комисия, и други представители на ЕК. Аурелио Сесилио изрази удовлетворение от факта, че около 47% от средствата по ОПДУ вече са отворени, и надежда, че ще бъде наваксано забавянето и ще се ускори изпълнението на проектите, така че скоро да има видими резултати от подобряването на административното обслужване и реформата на съдебната система.

Бяха гласувани още Критерии за подбор на операции по процедура „Укрепване капацитета на НСОРБ за подкрепа на разработването и изпълнението на проекти, финансирани от ЕСИФ“ и изменени критерии за подбор на операции по приоритетна ос 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ“.

Представено беше изпълнението и напредъкът по ОПДУ за 2016 г. През тази година са обявени общо шест процедури за кандидатстване на стойност 178 030 000 лв., като до края на годината се планира да бъдат обявени още две процедури:

- Укрепване капацитета на НСОРБ за подкрепа на общините при разработването и изпълнението на проекти, финансирани от ЕСИФ – 7 млн. лв.;

- Граждански контрол върху реформата в съдебната система – 5 млн. лв.

На заседанието бяха представени резултатите от проведена писмена процедура на КН за одобряване на Индикативната годишна работна програма за 2017 г. Към момента, на базата на идентифицирани приоритети от самите бенефициенти, ИГРП 2017 предвижда обявяването на три процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 21 040 000 лв.:

- Подобряване на системата за обратна връзка от потребителите на административни услуги и повишаване качеството на административното обслужване,

- Създаване на нови технологични, обучителни и организационни средства за подпомагане дейността на инспекторатите,

- Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство.

От 2015 г. до момента по ОПДУ са отворени общо 12 процедури на стойност 310 832 451 лв., или близо 47% от целия бюджет по програмата.

На заседанието на КН на ОПДУ бяха представени още Годишният план за действие за комуникация на ОПДУ за 2017 г., както и окончателните доклади за изпълнението на оперативните програми „Административен капацитет“ (ОПАК) и „Техническа помощ“ (ОПТП) за периода 2007-2013 г. На 30.11.2016 г. по ОПАК е подаден окончателен Доклад по сертификация на стойност 1,2 млн. лв., с одобрението на който сертифицираните разходи по програмата ще достигнат 98,9% от финансовия й план. Автоматичното освобождаване на средства към края на периода ще възлезе на 3,8 млн. лв. (общ бюджет) или 1,7 млн. евро (финансиране от ЕС). Сертифицираните средства по ОПТП са в размер на 107 624 219,60 лв. или 100,7% от бюджета на програмата.

 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508