Република България

Преглед на новина

Подбор на проекти „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“

От Областен информационен център - Сливен съобщават, че Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, в качеството си на Управляващ орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., кани желаещите да представят проектни предложения по процедура на подбор на проекти „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“, която ще се реализира в два компонента:

-Компонент 1 „Транснационални партньорства за заетост и растеж“ – на територията на държавите-членки на Европейския съюз;

-Компонент 2 „Дунавски партньорства за заетост и растеж“ – на територията на държавите-членки на Европейския съюз, попадащи в региона на р. Дунав, съгласно Европейската стратегия за развитие на Дунавския регион: Германия (федерални провинции Баден-Вюртемберг и Бавария), Австрия, Словакия, Чехия, Унгария, Словения, Хърватия, Румъния и България.

Операцията цели да подобри междурегионалното и транснационалното сътрудничество между партньори от страни-членки на ЕС, чрез трансфер и въвеждане на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми и изграждане на специфични умения за партньорство.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е в размер на 20 млн. лв.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

-Адаптиране и/или валидиране на социални иновации, които могат да са на база на иновативни модели, практики, услуги, продукти от други държави и/или пилотно прилагане на разработени иновативни подходи и модели;

-Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи чрез организация на семинари, работни дискусии и обучения с цел насърчаване обмена на опит, обмен на информация, добри практики и иновативни подходи между партньорите и другите заинтересованите страни;

-Дейности за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи;

-Дейности за разпространение на постигнатите резултати (положителни и/или негативни), различни от описаните по-горе дейности за информация и комуникация;

-Изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на други държави- членки;

-Изграждане на и/или включване в партньорски мрежи, туининг (побратимяване).

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://esf.bg и https://eumis2020.government.bg.

Крайният срок за представяне на предложенията е 05 април 2017 г., 17:30 ч.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.

Подробна информация относно условията за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ може да бъде получена в Областен информационен център Сливен всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч.

 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508