Република България

Преглед на новина

Изследване за използването на ИКТ от домакинствата в област Сливен през 2017 година

На 3 април 2017 г. Националният статистически институт стартира провеждането на анкетно изследване „Използване на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2017 година“. Изследването се провежда във всички държави - членки на Европейския съюз, по обща методология, която осигурява международна съпоставимост на резултатите.

Съвкупността на домакинствата се състои от обикновените домакинства в страната, които имат поне едно лице на възраст 16 - 74 години. Съвкупността на лицата се състои от всички лица, на възраст 16 - 74 години, в избраните домакинства. За осигуряване на представителни и с достатъчна стохастична точност резултати за съвкупностите на лицата и домакинствата е проектирана представителна на национално и регионално ниво двустепенна гнездова извадка.

На територията на област Сливен изследването ще се проведе в периода 3 април - 31 май 2017 година. Анкетирани ще бъдат 108 обикновени домакинства и живеещите в тях лица на възраст между 16 и 74 навършени години. Освен на територията на областния център град Сливен ще бъдат анкетирани и домакинства от Нова Загора, Котел, Твърдица, Градец, Пет могили, Злати войвода, Скобелево, Крушаре и Сборище.

От 3 април до 31 май 2017 г. специално обучени анкетьори от Териториално статистическо бюро „Югоизток”, отдел „Статистически изследвания - Сливен” ще посетят определени, избрани на случаен принцип домакинства за провеждане на персонални интервюта. Анкетьорите, които ще посетят домакинствата, ще се легитимират със служебни карти.

Изследването включва въпроси на ниво домакинства и на ниво лица. Наблюдението на използването на ИКТ в домакинствата и от лицата обхваща следните области:

- Достъп до избрани информационно-комуникационни технологии (данни се събират на ниво домакинства);

- Използване на компютри, място на достъп, честота на използване, дейности (данни на ниво лица);

- Използване на Интернет (данни на ниво лица);

- Електронна търговия (данни на ниво лица);

- Специални модули.

Повече информация за методологията и инструментариума на анкетното изследване „Използване на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2017 година“ може да се намери на уебсайта на НСИ в рубриката „Статистически данни” - „Информационно общество“: http://www.nsi.bg/bg/node/2805, а относно легитимността на анкетьорите на следните телефони 044/613412 и 044/613419.

По данни на същото проучване, проведено през 2016 г. 30.2% от населението на област Сливен на възраст 16 - 74 навършени години използва редовно интернет. Мъжете са по-активни при редовното ползване на интернет в сравнение с жените - съответно 32.1 и 28.3%. Значителни са и различията при редовно използващите интернет по образование, като 86.5% от лицата с висше образование използват редовно глобалната мрежа, при само 14.5% от лицата с основно или по-ниско образование.

 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508