Република България

Областен управител

ЧАВДАР БОРИСОВ БОЖУРСКИ


ЧАВДАР БОРИСОВ БОЖУРСКИРоден на 21 септември 1957 г. в гр. Сливен


Образование:

 • Магистър по управление на обществения ред, Академия на МВР – гр. София;
 • Магистър по право, СУ „Св. Климент Охридски” – гр. София.

Професионална дейност:

 • от 10 май 2017 г. - областен управител на област Сливен;
 • - от 2013 г. до 10 май 2017 г. - директор на ОД на МВР Сливен;
 • от 2007 г. до 2011 г. - директор на ОД на МВР Сливен;
 • от 2006 г. до 2007 г. - началник сектор в Дирекция "Инспекторат" в Министерство на вътрешните работи - София;
 • от 2000 г. до 2006 г. - юрисконсулт в "Биофарм инженеринг" АД;
 • 1998 г. - началник РЗ "Полиция" при ОД на МВР-Сливен;
 • от 1996 г. до 1998 г. - началник на РПУ-Сливен;
 • от 1991 г. до 1996 г. - началник сектор "Криминална полиция" в РПУ-Сливен;
 • от 1989 г. до 1991 г. - началник група ОУ на МВР-Сливен;
 • от 1982 г. до 1989 г. - инспектор в ОУ на МВР-Сливен.

Други:


Награди от Министерство на вътрешните работи, сред които:

 • Награда огнестрелно оръжие;
 • Почетен знак на Министерство на вътрешните работи;
 • Медал за заслуги.

Семеен, има едно дете.


Контакти:

Адрес: гр. Сливен, ул. „Димитър Добрович“ №3,
Тел./факс: (044) 66 32 02,
e-mail: governments@regionsliven.com


Приемен ден: всеки последен четвъртък на месеца от 14.00 ч.Правомощия на областния управител:


Чл. 7. от устройствения правилник на областните администрации(Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 29.06.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) Областният управител:

 1. провежда държавната политика в областта, координира работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта и взаимодействието им с местната власт;
 2. осигурява съответствие между националните и местните интереси, организира разработването и изпълнението на областни планове, стратегии и програми за регионално развитие, осъществява взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната администрация;
 3. осигурява провеждането на държавната политика за насърчаване на инвестициите на територията на областта в съответствие с предоставените му със Закона за насърчаване на инвестициите правомощия;
 4. отговаря за опазването и защитата на държавната собственост на територията на областта;
 5. упражнява контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация, като:

  а) упражнява контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети, освен ако в закон е предвидено друго; той може да върне незаконосъобразните актове за ново обсъждане в общинския съвет или да ги оспори пред съответния административен съд;

  б) може да отменя незаконосъобразни актове на кметовете на общини, освен ако в закон е предвидено друго, в 14-дневен срок от получаването им или от сезирането му;

 6. осигурява спазването на законността на територията на областта и осъществява административен контрол по изпълнението на административните актове;
 7. осъществява връзка с териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта;
 8. координира и контролира изпълнението на актовете и действията на ръководителите на териториални звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта;
 9. координира и контролира дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури, които осъществяват административно обслужване на територията на областта, независимо от тяхната йерархична подчиненост;
 10. провежда информационна политика, гарантираща откритост и достъпност на дейността на ръководената от него администрация;
 11. ръководи областния съвет за развитие;
 12. организира разработването на областната стратегия за развитие;
 13. внася проекта на областната стратегия за развитие за обсъждане и съгласуване в регионалния съвет за развитие и за приемане от областния съвет за развитие;
 14. ръководи регионалния съвет за развитие при условията и по реда на чл. 18, ал. 3 от Закона за регионалното развитие;
 15. отговаря за организационно-техническата подготовка на избори за държавни и местни органи на властта и за членове на Европейския парламент от Република България на територията на областта;
 16. осъществява подготовката на икономиката и населението в областта за отбрана и организира изпълнението на задачите, свързани с отбраната, в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
 17. ръководи областния съвет по сигурност;
 18. осъществява управлението на В и К системите като представител на държавата в асоциацията по В и К при условията и по реда, определени със Закона за водите;
 19. отговаря за опазването на обществения ред в рамките на предоставените му със закон правомощия;
 20. организира и ръководи дейностите по защита на населението, културните и материалните ценности и околната среда при бедствия;
 21. изпълнява правомощията по чл. 7а от Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове;
 22. утвърждава областните транспортни схеми;
 23. осъществява международните контакти на областта на регионално ниво;
 24. утвърждава длъжностното разписание на областната администрация и длъжностните характеристики на длъжностите, които са му непосредствено подчинени, и на главния секретар;
 25. отговаря за осъществяването на финансовото управление и контрол във всички ръководени от него програми, дейности и процеси при спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност;
 26. издава наказателни постановления за налагане на административни наказания в предвидените от закон или друг нормативен акт случаи;
 27. осъществява правомощия на орган по назначаване на държавните служители по Закона за държавния служител и правомощия на работодател по трудовите правоотношения по Кодекса на труда;
 28. командирова, при изрично упълномощаване, със заповед заместник областните управители в страната и в чужбина;
 29. командирова със заповед държавните служители и работещите по трудово правоотношение в областната администрация в страната и в чужбина;
 30. утвърждава образец на печат на областния управител, който е с кръгла форма, както и щемпели за служебни цели;
 31. утвърждава вътрешните правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител, съответстващи на спецификата и особеностите на дейността на областната администрация;
 32. осигурява разработването и внедряването на административна информационна система (АИС) в областната администрация;
 33. осъществява и други правомощия, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет;
 34. създава и ръководи съвети и комисии в изпълнение и на други функции, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет.

(2) (Нова - ДВ, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) При осъществяването на своите правомощия областният управител може да създава обществени съвети и комисии като консултативни звена, както и работни групи за решаване на конкретни задачи.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) Областният управител издава заповеди в границите на своите правомощия.

 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508