Република България

Преглед на новина

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Сливен към 31.12.2016 г.

По данни на отдел „Статистически изследвания - Сливен“ на ТСБ – Югоизток заведенията за болнична помощ в област Сливен към 31.12.2016 г. са 8 с 1 021 легла (табл.1), като 7 от тях са болници с 1 011 легла. Заведенията за извънболнична помощ са 52, а другите лечебни и здравни заведения са 4 с 58 легла.

Заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани.

Многопрофилните болници са 4 с 861 легла и в тях е съсредоточен 84.3% от легловия фонд на всички заведения за болнична помощ в областта (Фиг.1). В сравнение с 2015 г. леглата в многопрофилните болници се увеличават с 4 или с 0.5%, а в специализираните болници броят на леглата намалява с 8 (5.1%).

Заведенията за извънболнична помощ са 52 с 2 легла в края на 2016 година. Сред извънболничните заведения с дейности по клинична медицина най-голям е броят на медицинските центрове - 13 заведения, следват диагностично-консултативните центрове – 3 и 1 дентален център.

В края на годината в областта функционират 35 самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории.

Към други лечебни и здравни заведения се отнасят центровете за спешна медицинска помощ, регионалните здравни инспекции, домовете за медико-социални грижи за деца, хосписите, националните центрове без легла, диализните центрове, както и центровете за трансфузионна хематология. В област Сливен тези заведения са 4 с 58 легла. В сравнение с предходната година общия брой на тази категория заведения се увеличава с 1, а легловият им фонд намалява с 2 легла.

В края на 2016 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в областта практикуват 617 лекари (табл. 2). Лекарите по дентална медицина са 137, а медицинските специалисти по здравни грижи – 1 008, като 670 от тях са медицински сестри.

В структурата на лекарите по специалности най-голям е броят на общопрактикуващите лекари - 151, или 24.5% от всички практикуващи лекари в областта, следвани от практикуващите Анестезиология и интензивно лечение - 30, или 4.9%, Акушерство и гинекология - 29, или 4.7%, Педиатрия - 28 или 4.5%, Кардиология – 24, Хирургия - 23, Спешна медицина – 20, Нервни болести – 16, Образна диагностика – 15, Гастроентерология - 14 лекари (табл.3).

Осигуреността с лекари в края на 2016 г. е 32.5 на 10 000 души от населението при 41.6 за страната, а с лекари по дентална медицина стойността на показателя е 7.2 при 11.3 на 10 000 за страната.

Снимки

Таблица 1Таблица 2Таблица 3
 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508